GDPR

INFORMATION OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Den lägger stor vikt vid att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter som du har överfört till oss, både när du använder vår webbplats och på andra sätt. "Persondataskyddslagen" med nummer 6698 har trätt i kraft. Vi vill informera dig om ovannämnda lagstiftning och några definitioner som anges i denna lagstiftning:

Personlig information : All information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person,

Behandling av personuppgifter: Att erhålla, registrera, lagra, bevara, ändra, ordna om, avslöja, överföra, ta över, tillgängliggöra personuppgifter på helt eller delvis automatiska eller icke-automatiska sätt förutsatt att det är en del av alla dataregistreringssystem, alla typer av operationer som utförs ut på uppgifterna, såsom klassificering eller förhindrande av dess användning,

Databehandlare: Den fysiska eller juridiska person som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, baserat på den behörighet som den personuppgiftsansvarige ger,

Dataregistreringssystem: Registreringssystemet där personuppgifter behandlas och struktureras enligt vissa kriterier,

Data personuppgiftsansvarig: Det avser den fysiska eller juridiska person som bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter och som ansvarar för upprättandet och förvaltningen av dataregistreringssystemet.

1. Skydd av personuppgifter och syftet med samtycke och ställning som personuppgiftsansvarig för vårt företag:

Vår shoppingsajt har titeln "uppgiftsansvarig" inom ramen för personuppgiftslagen nr 6698 ("lagen") när det gäller personuppgifter om kunder, och för att informera kunder om de personuppgiftsbehandlingar som utförs av vår shoppingwebbplats i enlighet med denna lag om skydd av personuppgifter och samtycke, och Syftet är att få deras uttryckliga samtycke för de situationer som anges i artikel 3 nedan.

3. Personuppgifter som ska behandlas i enlighet med kundernas uttryckliga samtycke och behandlingens syften:

För följande fall där villkoren för behandling av personuppgifter i artiklarna 5/2 och 6/3 i lagen inte kan uppfyllas, krävs uttryckligt samtycke från kunderna för att personuppgifter ska kunna behandlas av vår Shopping-sajt.

2. Syfte med att behandla kunders personuppgifter:

Personuppgifter som tillhör kunder behandlas i enlighet med de villkor och ändamål för behandling av personuppgifter som anges i det följande och artiklarna 5 och 6 i lagen. Personuppgifter om kunder;

 • För att utföra det nödvändiga arbetet av affärsenheterna och att utföra relevanta affärsprocesser för att dra nytta av de relevanta personerna från de produkter och tjänster som erbjuds av vår shoppingsajt,

 • För att utföra det nödvändiga arbetet av de relevanta affärsenheterna för att förverkliga de kommersiella aktiviteterna som utförs av vår shoppingsajt och för att utföra de relaterade affärsprocesserna,

 • Planering och genomförande av kommersiella och/eller affärsstrategier för vår shoppingsajt,

 • Planering och genomförande av aktiviteter som är nödvändiga för att säkerställa den juridiska, tekniska och kommersiella säkerheten för relevanta personer som har en affärsrelation med vår shoppingsajt, och för att anpassa de produkter och tjänster som erbjuds av oss efter smak, användningsvanor och behov av de berörda personerna och att rekommendera och presentera dem för de berörda personerna,

 • Fastställande av eventuella rättigheter och anspråk för närstående parter

 • Ge information till auktoriserade institutioner baserat på lagstiftning

 • Skapa och spåra besöksregister

 • För att fullgöra skyldigheter inom ramen för lagen om konsumentskydd, lagen om reglering av detaljhandeln och andra rättsliga föreskrifter på uppdrag av vårt företag, av våra filialer, callcenter, dotterbolag eller via våra webbplatser och sidor på sociala medier eller genom alla kanaler inklusive men inte begränsat till för att säkerställa,

 • Att ge bättre service till kunder, att tillhandahålla och presentera olika fördelar, att ge information om försäljning, marknadsföring, information, kampanjer, att ge information om kampanjer och villkor, att genomföra undersökningar, kundnöjdhetsundersökningar, att snabba upp dina köp, att ta emot och leverera dina beställningar,

 • Skapa kampanjer för kunder, korsförsäljning, målgruppsbestämning,

 • Genomföra aktiviteter för att öka användarupplevelsen genom att spåra kundrörelser, utveckla driften av webbplatsen och mobilapplikationen för vår shoppingsajt och anpassa den efter kundernas behov, bedriva direkt och indirekt marknadsföring, personlig marknadsföring och remarketingaktiviteter, personlig segmentering, inriktning , analys och företag Genomföra interna rapporteringsaktiviteter, marknadsundersökningar,

 • Planera och genomföra försäljnings- och marknadsföringsprocesserna för vår shoppingsajts produkter och/eller tjänster, inklusive i syfte att planera och genomföra kundnöjdhetsaktiviteter och planera och genomföra processer för hantering av kundrelationer, skapa och/eller öka lojalitet till produkterna och/eller tjänster som erbjuds av vår shoppingsajt Inom ramen för planeringen och genomförandet av processerna kan den behandlas i linje med kundens godkännande och delas med de parter som anges i denna personuppgiftsskyddstext.

Vår shoppingsajt; har rätt att associera användarens beteende på webbplatsen med en cookie i webbläsaren, även om de inte är medlem, i syftet med beteendebaserad reklam och marknadsföring på nätet, och att definiera remarketinglistor baserat på mätvärden som antalet antal visade sidor, besökets längd och antalet slutförda mål. Sedan kan riktat reklaminnehåll visas för denna användare på webbplatsen eller på andra webbplatser i Display-nätverket, baserat på användarnas intressen. Under omdirigeringen av Google AFS-annonser till vår shoppingsajt kan Google placera cookies i användarnas webbläsare eller läsa cookies som finns i dem eller använda webbsignaler för att samla in information.

4. Överföring av personliga uppgifter om kunder:

Att utföra det nödvändiga arbetet av affärsenheterna för att dra nytta av kundernas personuppgifter, de produkter och tjänster som erbjuds av vår shoppingsajt och för att utföra relevanta affärsprocesser, att utföra det nödvändiga arbetet av de relevanta affärsenheterna för förverkligandet av de kommersiella aktiviteterna som utförs av vår shoppingsajt och att utföra de relaterade affärsprocesserna, Planera och utföra de kommersiella och/eller affärsstrategierna för vår shoppingsajt, säkerställa den juridiska, tekniska och kommersiella-yrkesmässiga säkerheten för vår shoppingsajt och de närstående personerna som har en affärsrelation med vår shoppingsajt, och anpassa de produkter och tjänster som erbjuds av vår shoppingsajt efter smak, användningsvanor och behov hos de berörda personerna. Företagstjänstemän, inom ramen för de villkor och syften för behandling av personuppgifter som anges i artiklarna 8 och 9 i lagen, inklusive planering och genomförande av de aktiviteter som är nödvändiga för att rekommendera och främja relevanta personer. Den kan delas med våra dotterbolag, affärspartners, leverantörer, aktieägare, lagligt auktoriserade offentliga institutioner och organisationer och privata institutioner.

Användarens namn och kontaktinformation kan komma att delas med betalningsinstitut i syfte att verifiera identiteten i enlighet med ramavtalet för betalningsinstitutet som ska godkännas i betalningsskedet och i enlighet med förordningen om förebyggande av tvättning av intäkter från brott och the Financing of Terrorism, publicerad i den officiella tidningen daterad 9 januari 2008 och numrerad 26751.

Vår shoppingsajt kommer att kunna överföra personuppgifter till tredje part i landet såväl som utomlands, förutsatt att de villkor som anges i lagen nr 6698 uppfylls inom ovannämnda syften.

5. Insamlingsmetod och juridiska skäl för personuppgifter:

Personuppgifter samlas in elektroniskt från kunder. Personuppgifter som samlas in av ovannämnda juridiska skäl kan behandlas och överföras för de ändamål som anges i artiklarna 5 och 6 i lagen och denna personuppgiftsskyddstext.

6. Lagringsperioder för personuppgifter

Vår shoppingsajt lagrar personuppgifter under den period som anges i dessa lagar, om det föreskrivs i relevanta lagar och förordningar.

Om en tidsperiod inte är reglerad i lagstiftningen angående hur länge personuppgifter ska lagras, behandlas personuppgifter under en tidsperiod som kräver att de behandlas i enlighet med praxis på vår shoppingsajt och praxis i affärslivet , och sedan raderas, förstörs eller, beroende på aktiviteten som utförs under behandlingen av dessa uppgifter. görs anonym.

Syftet med att behandla personuppgifter har upphört; Om lagringsperioderna som bestäms av relevant lagstiftning och vår shoppingsajt också har upphört; Personuppgifter kan endast lagras för att tillhandahålla bevis i eventuella rättsliga tvister eller för att hävda rätten till personuppgifter eller för att upprätta ett försvar. Trots utgången av preskriptionstiden för att hävda rätten som nämns i upprättandet av villkoren häri, och utgången av preskriptionstiden, bestäms lagringstiderna baserat på de exempel som tidigare skickats till vår Shopping-sajt i samma frågor. I det här fallet kommer de lagrade personuppgifterna inte åt för något annat ändamål, och endast när det är nödvändigt för att använda dem i den relevanta rättsliga tvisten, ges tillgång till relevanta personuppgifter. Även här raderas, förstörs eller anonymiseras personuppgifter efter att ovannämnda period löper ut.

7. Kunders rättigheter som personuppgiftsägare:

Dataägare i enlighet med artikel 11 i lagen; (i) för att ta reda på om personuppgifter om dem behandlas, (ii) för att begära information om deras personuppgifter har behandlats, (iii) för att ta reda på syftet med att behandla personuppgifter och om de används i enlighet med dess syfte, ( iv) till vilken personuppgifter överförs i landet eller utomlands. känna till tredje part, (v) begära rättelse av personuppgifter i händelse av ofullständig eller felaktig behandling och begära meddelande om transaktionen som gjorts inom detta räckvidd till de tredje parter till vilka personuppgifterna har överförts, för att begära radering eller förstöring av personuppgifter i händelse av återkallelse, och att meddela tredje part till vilken personuppgifter har överförts, (vii) att invända mot uppkomsten av ett resultat mot personen själv genom att analysera de behandlade uppgifterna uteslutande genom automatiserade system, och (viii) ) för att ta emot personuppgifter har rätt att kräva ersättning för skadan vid förlust på grund av olaglig behandling av uppgifterna.

Förfrågningar angående utövandet av dessa rättigheter kan lämnas av personuppgiftsägarna, vår shoppingsajt, genom de metoder som specificeras under lagen nr 6698. Vår shoppingsajt kommer att utvärdera förfrågningarna och avsluta dem inom 30 dagar.

Det kan ske förändringar i takt med den juridiska och tekniska utvecklingen när det gäller de frågor som ingår i detta formulär.